Ad

EnglishFrenchSpanyol

Editor percuma dalam talian | DOC > | XLS > | PPT >


Favicon OffiDocs

Syarat Perkhidmatan

SYARAT PERKHIDMATAN OFIDOCS

 

Pengenalan.

Terma Dan Syarat yang terkandung di sini pada halaman web OffiDocs ini, akan mengawal penggunaan laman web ini oleh anda, termasuk semua halaman dalam laman web ini (secara kolektif dirujuk di sini di bawah sebagai "Laman Web" ini). Terma-terma ini terpakai secara berkuat kuasa dan berkesan sepenuhnya untuk penggunaan Laman Web ini oleh anda dan dengan menggunakan Laman Web ini, anda dengan nyata menerima semua terma dan syarat yang terkandung di sini sepenuhnya. Anda tidak boleh menggunakan Laman Web ini, jika anda mempunyai sebarang bantahan terhadap mana-mana Terma Dan Syarat Standard Laman Web ini.

 

Hak harta Intelek.

Selain daripada kandungan yang anda miliki, yang anda mungkin telah memilih untuk dimasukkan ke dalam Laman Web ini, di bawah Terma ini, OffiDocs dan/atau pemberi lesennya memiliki semua hak ke atas harta intelek dan bahan yang terkandung dalam Laman Web ini, dan semua hak tersebut adalah terpelihara.

Anda diberikan lesen terhad sahaja, tertakluk kepada sekatan yang disediakan dalam Syarat ini, untuk tujuan melihat bahan yang terkandung di Laman Web ini.

 

Sekatan.

Anda secara tegas dan tegas dihadkan dari semua yang berikut:

  • menggunakan Laman Web ini dalam apa-apa cara yang, atau mungkin, merosakkan Laman Web ini;
  • menggunakan Laman Web ini dalam apa cara yang memberi impak kepada akses pengguna ke Laman Web ini;
  • menggunakan Laman Web ini bertentangan dengan undang-undang dan peraturan yang berkenaan, atau dengan cara yang menyebabkan, atau boleh menyebabkan, membahayakan Laman Web, atau kepada mana-mana orang atau entiti perniagaan;
  • terlibat dalam mana-mana perlombongan data, penuaian data, pengekstrakan data atau apa-apa aktiviti lain yang berkaitan dengan Laman Web ini, atau semasa menggunakan Laman Web ini;
  • Sebarang ID pengguna dan kata laluan yang anda ada untuk Laman Web ini adalah sulit dan anda mesti mengekalkan kerahsiaan maklumat tersebut.

Kandungan Anda.

Kandungan anda yang telah anda gunakan dalam OffiDocs mestilah milik anda dan tidak boleh melanggar hak mana-mana pihak ketiga. OffiDocs berhak untuk mengalih keluar mana-mana Kandungan Anda daripada Laman Web ini pada bila-bila masa, dan atas sebarang sebab, tanpa notis.

Tiada jaminan.

Laman Web ini disediakan "sebagaimana adanya", dengan semua kesalahan, dan OffiDocs tidak membuat pernyataan atau jaminan yang nyata atau tersirat, dalam apa jua bentuk yang berkaitan dengan Laman Web ini atau bahan yang terkandung di Laman Web ini. Selain itu, tiada apa yang terkandung di Laman Web ini boleh ditafsirkan sebagai memberikan perundingan atau nasihat kepada anda.

Had liabiliti.

Dalam apa jua keadaan OffiDocs mahupun mana-mana pegawai, pengarah dan pekerjanya, tidak akan bertanggungjawab kepada anda untuk apa-apa yang timbul daripada atau dalam apa-apa cara yang berkaitan dengan penggunaan Laman Web ini oleh anda, sama ada liabiliti tersebut di bawah kontrak, tort atau sebaliknya, dan OffiDocs, termasuk pegawai, pengarah dan pekerjanya tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang liabiliti tidak langsung, berbangkit atau khas yang timbul daripada atau dalam apa-apa cara yang berkaitan dengan penggunaan Laman Web ini oleh anda.

Penanggungan rugi.

Anda dengan ini menanggung rugi sepenuhnya OffiDocs daripada dan terhadap mana-mana dan semua liabiliti, kos, tuntutan, sebab tindakan, ganti rugi dan perbelanjaan (termasuk yuran peguam yang munasabah) yang timbul daripada atau dalam apa-apa cara yang berkaitan dengan pelanggaran anda terhadap mana-mana peruntukan Syarat ini.

Kebolehasingan.

Jika mana-mana peruntukan Terma ini didapati tidak boleh dikuatkuasakan atau tidak sah di bawah mana-mana undang-undang yang diguna pakai, ketidaksukuhan atau kesahihan tersebut tidak akan menjadikan Terma-terma ini tidak dapat dikuatkuasakan atau tidak sah secara keseluruhan, dan peruntukan tersebut akan dihapuskan tanpa menjejaskan peruntukan yang terkandung di sini.

Variasi Syarat.

OffiDocs dibenarkan untuk menyemak Terma ini pada bila-bila masa yang difikirkan sesuai, dan dengan menggunakan Laman Web ini, anda dijangka menyemak Terma tersebut secara tetap untuk memastikan anda memahami semua terma dan syarat yang mengawal penggunaan Laman Web ini.

Tugasan.

OffiDocs hendaklah dibenarkan untuk menyerahkan, memindahkan dan mensubkontrakkan hak dan/atau kewajipannya di bawah Terma ini tanpa sebarang pemberitahuan atau persetujuan yang diperlukan. Walau bagaimanapun, .anda tidak akan dibenarkan untuk menyerahkan, memindahkan atau mensubkontrakkan mana-mana hak dan/atau kewajipan anda di bawah Terma ini.

Keseluruhan Perjanjian.

Terma ini, termasuk sebarang notis undang-undang dan penafian yang terkandung di Laman Web ini, membentuk keseluruhan perjanjian antara OffiDocs dan anda berhubung dengan penggunaan Laman Web ini oleh anda, dan menggantikan semua perjanjian dan persefahaman terdahulu berkenaan dengan perkara yang sama.

 


Main Chrome Extensions

Ad