Ad

Tiếng AnhTiếng PhápTiếng Tây Ban Nha

Biên tập trực tuyến miễn phí | DOC > | XLS > | PPT >


Biểu tượng yêu thích của OffiDocs

Các Điều Khoản của Dịch Vụ

ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ CỦA OFFIDOCS

 

Giới thiệu.

Các Điều khoản và Điều kiện có ở đây trên trang web OffiDocs này, sẽ chi phối việc bạn sử dụng trang web này, bao gồm tất cả các trang trong trang web này (ở đây dưới đây được gọi chung là "Trang web"). Các Điều khoản này áp dụng đầy đủ và có hiệu lực đối với việc bạn sử dụng Trang web này và bằng cách sử dụng Trang web này, bạn chấp nhận một cách rõ ràng tất cả các điều khoản và điều kiện có trong tài liệu này. Bạn không được sử dụng Trang web này, nếu bạn có bất kỳ phản đối nào đối với bất kỳ Điều khoản và Điều kiện Chuẩn của Trang web này.

 

Quyền sở hữu trí tuệ.

Ngoài nội dung bạn sở hữu, mà bạn có thể đã chọn đưa vào Trang web này, theo Điều khoản này, OffiDocs và / hoặc người cấp phép của OffiDocs và / hoặc người cấp phép của OffiDocs sở hữu tất cả các quyền đối với tài sản trí tuệ và tài liệu có trong Trang web này và tất cả các quyền đó đều được bảo lưu.

Bạn chỉ được cấp một giấy phép có giới hạn, tuân theo các hạn chế được cung cấp trong các Điều khoản này, cho các mục đích xem tài liệu có trên Trang web này.

 

Hạn chế.

Bạn bị hạn chế rõ ràng và dứt khoát khỏi tất cả các điều sau đây:

  • sử dụng Website này dưới bất kỳ hình thức nào, hoặc có thể gây tổn hại đến Website này;
  • sử dụng Website này dưới bất kỳ hình thức nào ảnh hưởng đến việc người dùng truy cập vào Website này;
  • sử dụng trang web này trái với các luật và quy định hiện hành, hoặc gây phương hại hoặc có thể gây hại cho Website, hoặc cho bất kỳ cá nhân hoặc doanh nghiệp nào;
  • tham gia vào bất kỳ khai thác dữ liệu, thu thập dữ liệu, trích xuất dữ liệu hoặc bất kỳ hoạt động tương tự khác liên quan đến trang web này, hoặc trong khi sử dụng Website này;
  • Bất kỳ ID người dùng và mật khẩu nào bạn có cho Trang web này đều được bảo mật và bạn phải duy trì tính bảo mật của những thông tin đó.

Nội dung của bạn.

Nội dung của bạn mà bạn đã sử dụng trong OffiDocs phải là của riêng bạn và không được vi phạm quyền của bất kỳ bên thứ ba nào. OffiDocs có quyền xóa bất kỳ Nội dung nào của Bạn khỏi Trang web này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần thông báo.

Không bảo hành.

Trang web này được cung cấp "nguyên trạng", với tất cả các lỗi và OffiDocs không có tuyên bố hoặc bảo đảm rõ ràng hay ngụ ý, dưới bất kỳ hình thức nào liên quan đến Trang web này hoặc các tài liệu có trên Trang web này. Ngoài ra, không có gì trên Trang web này sẽ được hiểu là cung cấp ý kiến ​​hoặc lời khuyên cho bạn.

Trách nhiệm hữu hạn.

Trong mọi trường hợp, OffiDocs cũng như bất kỳ cán bộ, giám đốc và nhân viên nào của OffiDocs sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý với bạn về bất kỳ điều gì phát sinh từ hoặc theo bất kỳ cách nào liên quan đến việc bạn sử dụng Trang web này, cho dù trách nhiệm pháp lý đó là theo hợp đồng, vi phạm hay cách khác, và OffiDocs, bao gồm các cán bộ, giám đốc và nhân viên của nó sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý gián tiếp, do hậu quả hoặc trách nhiệm đặc biệt phát sinh từ hoặc theo bất kỳ cách nào liên quan đến việc bạn sử dụng Trang web này.

Bồi thường.

Theo đây, bạn bồi thường ở mức độ tối đa OffiDocs từ và chống lại bất kỳ và tất cả các trách nhiệm pháp lý, chi phí, yêu cầu, nguyên nhân của hành động, thiệt hại và chi phí (bao gồm cả phí luật sư hợp lý) phát sinh từ hoặc theo bất kỳ cách nào liên quan đến việc bạn vi phạm bất kỳ điều khoản nào của Những điều khoản này.

Rẽ.

Nếu bất kỳ quy định nào của các Điều khoản này được coi là không thể thi hành hoặc không hợp lệ theo bất kỳ luật áp dụng nào thì tính không hợp lệ hoặc không hợp pháp này sẽ không làm cho Điều khoản này không thể thi hành hoặc không hợp lệ như một toàn thể và các điều khoản đó sẽ bị xóa mà không ảnh hưởng đến các điều khoản còn lại.

Sự thay đổi của các điều khoản.

OffiDocs được phép sửa đổi các Điều khoản này bất kỳ lúc nào nếu thấy phù hợp và bằng cách sử dụng Trang web này, bạn phải xem lại các Điều khoản đó một cách thường xuyên để đảm bảo bạn hiểu tất cả các điều khoản và điều kiện chi phối việc sử dụng Trang web này.

Phân công.

OffiDocssn được phép chuyển nhượng, chuyển nhượng và hợp đồng phụ các quyền và / hoặc nghĩa vụ của mình theo các Điều khoản này mà không cần bất kỳ thông báo hoặc sự đồng ý nào. Tuy nhiên, bạn sẽ không được phép chuyển nhượng, chuyển nhượng hoặc ký hợp đồng phụ bất kỳ quyền và / hoặc nghĩa vụ nào của bạn theo các Điều khoản này.

Toàn bộ Hiệp định.

Các Điều khoản này, bao gồm bất kỳ thông báo pháp lý và tuyên bố từ chối trách nhiệm nào có trên Trang web này, cấu thành toàn bộ thỏa thuận giữa OffiDocs và bạn liên quan đến việc bạn sử dụng Trang web này, và thay thế tất cả các thỏa thuận và hiểu biết trước đó đối với các điều khoản tương tự.

 


chạy Chrome Extensions

Ad