אנגליתצרפתיתספרדי

עורך חינם באינטרנט | DOC > | XLS > | PPT >

Ad


סמל OffiDocs

תנאי שימוש באתר

תנאי השירות של OFFIDOCS

 

מבוא.

תנאים והגבלות אלה הכלולים בדף האינטרנט של OffiDocs זה, ינהלו את השימוש שלך באתר זה, לרבות כל הדפים באתר זה (המכונה ביחד להלן "אתר זה"). תנאים אלה חלים במלוא תוקף השימוש שלך באתר זה ועל ידי שימוש באתר זה, אתה מקבל במפורש את כל התנאים וההגבלות הכלולים כאן במלואם. אסור לך להשתמש באתר זה, אם יש לך התנגדות לאחד מהתנאים וההגבלות הסטנדרטיים של האתר.

 

זכויות קניין רוחני.

מלבד תוכן שבבעלותך, שאולי בחרת לכלול באתר זה, לפי תנאים אלה, OffiDocs ו/או מעניקי הרישיונות שלו הם הבעלים של כל הזכויות על הקניין הרוחני והחומר הכלולים באתר זה, וכל הזכויות הללו שמורות.

ניתן לך רישיון מוגבל בלבד, בכפוף להגבלות המפורטות בתנאים אלה, למטרות צפייה בחומר הכלול באתר זה.

 

הגבלות.

אתם מוגבלים במפורש ובהדגשה מכל האמור להלן:

  • באמצעות אתר זה בכל דרך שהיא, או עשויה להיות, מזיק לאתר זה;
  • באמצעות אתר זה בכל דרך המשפיעה על גישת משתמש לאתר זה;
  • שימוש באתר זה בניגוד לחוקים ולתקנות החלים, או באופן שיגרם או עלול לגרום נזק לאתר, או לכל אדם או גוף עסקי;
  • עיסוק בכל כריית נתונים, איסוף נתונים, חילוץ נתונים או כל פעילות דומה אחרת ביחס לאתר זה או בעת שימוש באתר זה;
  • כל מזהה משתמש וסיסמה שיש לך לאתר זה חסויים ועליך לשמור על סודיות מידע כזה.

התוכן שלך.

התוכן שלך שבו השתמשת ב-OffiDocs חייב להיות שלך ואסור להפר זכויות של צד שלישי כלשהו. OffiDocs שומרת לעצמה את הזכות להסיר כל תוכן שלך מאתר זה בכל עת, ומכל סיבה, ללא הודעה מוקדמת.

אין אחריות.

אתר זה מסופק "כמות שהוא", עם כל התקלות, ו-OffiDocs אינה מציגה מצגים או אחריות מפורשים או משתמעים, מכל סוג שהוא הקשורים לאתר זה או לחומרים הכלולים באתר זה. בנוסף, שום דבר באתר זה לא יתפרש כמתן ייעוץ או ייעוץ אליך.

הגבלת אחריות

בשום מקרה לא יהיו OffiDocs או מי מהנושאים, הדירקטורים והעובדים בה, אחראים כלפיך לכל דבר הנובע או קשור בכל דרך שהיא לשימוש שלך באתר זה, בין אם חבות כזו היא במסגרת חוזה, עוולה או אחרת, וכן OffiDocs, לרבות נושאי המשרה, הדירקטורים והעובדים בה לא יהיו אחראים לכל אחריות עקיפה, תוצאתית או מיוחדת הנובעת או קשורה בכל דרך שהיא לשימוש שלך באתר זה.

שיפוי.

אתה משפה בזאת את אופידוקס במלוא המידה מכל וכל התחייבות, עלויות, דרישות, עילות תביעה, נזקים והוצאות (לרבות שכר טרחת עורך דין סביר) הנובעים או בכל דרך הקשורה להפרתך של כל אחת מההוראות של תנאים אלה.

ניתוק.

אם תנאי כלשהו מתנאים אלה נמצא בלתי ניתן לאכיפה או לא תקף על פי כל דין החל, אי-יכולת האכיפה או אי-תקפות אלה לא יהפכו את התנאים האלה לבלתי ניתנים לאכיפה או לא חוקיים בכללותם, והוראות אלה יימחקו מבלי להשפיע על שאר ההוראות שבה.

שינוי בתנאים.

OffiDocs רשאית לשנות את התנאים הללו בכל עת כפי שתמצא לנכון, ועל ידי שימוש באתר זה אתה צפוי לעיין בתנאים אלה על בסיס קבוע כדי להבטיח שאתה מבין את כל התנאים וההגבלות המסדירים את השימוש באתר זה.

הקצאה.

OffiDocs תהיה רשאית להמחות, להעביר, ולקבל בקבלנות משנה את זכויותיה ו/או התחייבויותיה לפי תנאים אלה ללא כל הודעה או הסכמה נדרשת. עם זאת, לא תורשה להמחות, להעביר או לקבל קבלן משנה כל אחת מהזכויות ו/או ההתחייבויות שלך על פי תנאים אלה.

ההסכם כולו.

תנאים אלה, לרבות כל הודעה משפטית וכתב ויתור הכלולים באתר זה, מהווים את ההסכם המלא בין OffiDocs לבינך ביחס לשימוש שלך באתר זה, ומחליפים את כל ההסכמות וההבנות הקודמות ביחס לאותו.

 


Ad