EnglishFrenchSpanish

Free editor online | DOC > | XLS > | PPT >

Ad


OffiDocs favicon

274 Se\u00e7me Ayetler Halis Atilla 24 Haziran 2016

Free download 274 Se\u00e7me Ayetler Halis Atilla 24 Haziran 2016 free photo or picture to be edited with GIMP online image editor

This is the free photo or picture example named 274 Se\u00e7me Ayetler Halis Atilla 24 Haziran 2016 for OffiDocs app Gimp, which can be considered as an online image editor or an online photo studio.

Ad


TAGS

Download or edit the free picture 274 Se\u00e7me Ayetler Halis Atilla 24 Haziran 2016 for GIMP online editor. It is an image that is valid for other graphic or photo editors in OffiDocs such as Inkscape online and OpenOffice Draw online or LibreOffice online by OffiDocs.

\u0627\u0644\u0633\u0644\u0627\u0645
\u0639\u0644\u064a\u0643\u0645 \u0648\u0631\u062d\u0645\u0629 \u0627\u0644\u0644\u0647 \u0648\u0628\u0631\u0643\u0627\u062a\u0647Es Selamu Aleykum Ve
Rahmetullahi Ve BerekatuhuSAYFA VE GRUPLARIMIZA
DAVETL\u0130S\u0130N\u0130Z, BUYURUN, BE\u011eEN\u0130N, PAYLA\u015eIN, ARKADA\u015eLARINIZI DAVET ED\u0130N, B\u0130R HAYRA
S\u0130ZDE VES\u0130LE OLUN, HAYRA VES\u0130LE OLAN ONU YAPAN G\u0130B\u0130D\u0130RYay\u0131nlad\u0131\u011f\u0131m tüm yay\u0131nlar
Allah için vak\u0131ft\u0131r, ücretsizdir. Sadece Dualar\u0131n\u0131z\u0131 Bekliyorum\u0648\u064e\u0625\u0650\u0630\u064e\u0627
\u062d\u064f\u064a\u0651\u0650\u064a\u062a\u064f\u0645\u0652 \u0628\u0650\u062a\u064e\u062d\u0650\u064a\u0651\u064e\u0629\u064d \u0641\u064e\u062d\u064e\u064a\u0651\u064f\u0648\u0627 \u0628\u0650\u0623\u064e\u062d\u0652\u0633\u064e\u0646\u064e \u0645\u0650\u0646\u0652\u0647\u064e\u0627 \u0623\u064e\u0648\u0652 \u0631\u064f\u062f\u0651\u064f\u0648\u0647\u064e\u0627 \u0625\u0650\u0646\u0651\u064e
\u0627\u0644\u0644\u0651\u064e\u0647\u064e \u0643\u064e\u0627\u0646\u064e \u0639\u064e\u0644\u064e\u0649 \u0643\u064f\u0644\u0651\u0650 \u0634\u064e\u064a\u0652\u0621\u064d \u062d\u064e\u0633\u0650\u064a\u0628\u064b\u0627 (86
)86) Bir selamla
selamland\u0131\u011f\u0131n\u0131z zaman ondan daha güzeliyle selamlay\u0131n veya onunla kar\u015f\u0131l\u0131k
verin. Muhakkak ki Allah her \u015feyi hakk\u0131yla hesaplayand\u0131r. (en-Nisa Suresi 86
ayet)"EY INSANLAR!SELAMI
YAYINIZ,YEMEGI YEDIRINIZ,SILA-\u0130 RAHIM YAPINIZ,INSANLAR UYKUDA IKEN GECELERI
NAMAZ KILINIZ KI CENNETE SELAMETLE GIRESINIZ."(HADIS-I \u015eERIF,MUSNED-\u0130 AHMED)"Allah\u0131m! Seni zikretmek,
sana \u015fükretmek ve sana güzelce ibâdet etmekte bana yard\u0131m et."Ebu Dâvud
(2/86); Nesâi (3/53); Elbâni, "hadis sahihtir" der. Bkz. Sahih-i Ebi
Dâvud (1/284)"Allah\u0131m! Senin kolay
k\u0131ld\u0131\u011f\u0131ndan ba\u015fka kolay yoktur. E\u011fer sen dilersen zoru kolay k\u0131lars\u0131n."
\u0130bn-i Hibban, es-Sahih (Mevârid)
(h.2427) ve \u0130bn-i es-Sünnî, (h.351)"Yüzümü, hakka yönelerek,
gökleri ve yeri yaratana çevirdim ve ben, O'na ortak ko\u015fanlardan de\u011filim.
Namaz\u0131m, kurban\u0131m, hayat\u0131m ve ölümüm, âlemlerin Rabbi Allah içindir.O'nun
orta\u011f\u0131 yoktur.Ben bununla emrolundum ve ben müslümanlardan\u0131m.Allah\u0131m!Melik
sensin, senden ba\u015fka hakk\u0131yla ibâdete lây\u0131k hiçbir ilah yoktur.Sen benim
Rabbimsin ve ben de senin kulunum.Nefsime zulmettim.Bütün günahlar\u0131m\u0131 ba\u011f\u0131\u015fla.
Zirâ günahlar\u0131 ancak sen ba\u011f\u0131\u015flars\u0131n.Beni, ahlâk\u0131n en güzeline erdir. Onun en
güzeline ancak sen erdirirsin.Ahlâk\u0131n kötüsünden de beni uzakla\u015ft\u0131r.Zirâ
kötüsünden ancak sen uzakla\u015ft\u0131r\u0131rs\u0131n.Buyur, Allah\u0131m buyur!Hayr\u0131n hepsi, senin
iki elindedir. \u015eer, sana nisbet edilemez.Ben sana s\u0131\u011f\u0131n\u0131r ve sana dönerim.Sen,
mübârek ve yücesin. Senden ba\u011f\u0131\u015flanma diler ve sana tevbe ederim." Müslim,
(1/534)."Allah\u0131m! Dünya ve
âhirette senden af ve âfiyet dilerim.Allah\u0131m! Dinim, dünyam, âilem ve mal\u0131m
hakk\u0131nda senden af ve âfiyet dilerim.Allah\u0131m!Ay\u0131plar\u0131m\u0131 gizle ve beni
korkular\u0131mdan emin k\u0131l.Allah\u0131m!Beni önümden, arkamdan, sa\u011f\u0131mdan, solumdan ve
üstümden (gelecek belâlara kar\u015f\u0131) koru. Alt\u0131mdan yere bat\u0131r\u0131larak helak
edilmekten senin azametine s\u0131\u011f\u0131n\u0131r\u0131m" Ebu Dâvud, \u0130bn-i Mâce; Bkz. Sahih-i
\u0130bn-i Mâce (2/332)"Allah\u0131m! Rahmetini
umar\u0131m.Göz aç\u0131p kapay\u0131ncaya kadar -bile olsa- beni nefsime b\u0131rakma.Bütün
i\u015flerimi \u0131slah et.Senden ba\u015fka hakk\u0131yla ibâdete lây\u0131k hiçbir ilah yoktur."
Ebu Davud (4/324), Ahmed (5/42) Elbâni, hadisin hasen oldu\u011funu söyler; bkz.
Sahih-i Ebî Dâvud (3/959).Allah\u0131m!Senden, faydal\u0131 bir
ilim, temiz bir r\u0131z\u0131k ve Kabul olunan bir amel dilerim.\u0130bn-i es-Sünnî,
Amelu'l-Yevmi ve'l-Leyle (h.54), \u0130bn-i Mâce (h.925)."Allah\u0131m!Sap\u0131kl\u0131\u011fa
dü\u015fmekten veya dü\u015fürülmekten, aya\u011f\u0131m\u0131n kaymas\u0131ndan veya kayd\u0131r\u0131lmas\u0131ndan,
zulmetmekten veya zulme u\u011framaktan, cehâlete dü\u015fmekten veya câhil b\u0131rak\u0131lmaktan
sana s\u0131\u011f\u0131n\u0131r\u0131m." Sünen sahipleri; Bkz. Sahih-i Süneni Tirmizi (3/152),
Sahih-i \u0130bn-i Mâce (2/336)"Allah
bize yeter! O ne güzel vekildir." Buhâri, (5/172).Yay\u0131nlad\u0131\u011f\u0131m tüm yay\u0131nlar
Allah için vak\u0131ft\u0131r, ücretsizdir. Sadece Dualar\u0131n\u0131z\u0131 Bekliyorum

\u0628\u0650\u0633\u0652\u0645\u0650 \u0627\u0644\u0644\u0647\u0650\u060c \u0627\u064e\u0644\u0652\u062d\u064e\u0645\u0652\u062f\u064f \u0650\u0644\u0644\u0647\u0650 \u0648\u064e\u0627\u0644\u0635\u0651\u064e\u0644\u0627\u064e\u0629\u064f
\u0648\u064e\u0627\u0644\u0633\u0651\u064e\u0644\u0627\u064e\u0645\u064f \u0639\u064e\u0644\u064e\u0649 \u0631\u064e\u0633\u064f\u0648\u0644\u0650 \u0627\u0644\u0644\u0647\u0650 \u0648\u064e\u0628\u064e\u0639\u0652\u062f\u064fGayemizAllah-u Teâlâ \u015föyle buyuruyor:\u201c\u0130çinizden hayra ça\u011f\u0131ran,
iyili\u011fi emredip kötülü\u011fü men eden bir topluluk olsun! \u0130\u015fte onlar kurtulu\u015fa
erenlerdir.\u201dAl-i
\u0130mran 104Allah-u Teâlâ yine \u015föyle buyuruyor:\u201cSiz, insanlar için
ç\u0131kart\u0131lm\u0131\u015f en hay\u0131rl\u0131 ümmetsiniz! \u0130yili\u011fi emreder, kötülü\u011fü men edersiniz ve
Allah\u2019a iman edersiniz...\u201dAl-i \u0130mran 110Allah-u Teâlâ ba\u015fka bir ayette
\u015föyle buyuruyor:\u201cAsra andolsun ki, insan
hüsrandad\u0131r! Ancak iman edip salih amel yapanlar, birbirlerine hakk\u0131 tavsiye
edenler ve birbirlerine sabr\u0131 tavsiye edenler müstesnad\u0131r.\u201dAsr
1, 2, 3Allah-u Teâlâ ba\u015fka bir ayette
de \u015föyle buyuruyor:\u201cEy iman edenler! Allah\u2019tan
korkun! Herkes yar\u0131n için ne haz\u0131rlad\u0131\u011f\u0131na bir baks\u0131n! Allah\u2019tan korkun! \u015eüphesiz
ki Allah yapt\u0131klar\u0131n\u0131zdan haberdard\u0131r. Allah\u2019\u0131 unuttuklar\u0131 için, Allah\u2019\u0131n da
kendilerini, unutturdu\u011fu kimseler gibi de olmay\u0131n! \u0130\u015fte onlar fas\u0131klar\u0131n ta
kendileridir! Cehennemlikler ile cennetlikler bir olmaz! Cennetlikler,
muradlar\u0131na erenlerin ta kendileridir.\u201dHa\u015fr
18, 20Rasulullah (Sallallahu Aleyhi
ve Sellem) \u015föyle buyurdu:\u201cSizden kim bir münker görürse
onu eliyle de\u011fi\u015ftirsin! E\u011fer ona gücü yetmezse diliyle onu de\u011fi\u015ftirsin! E\u011fer
ona da gücü yetmezse kalbiyle de\u011fi\u015ftirsin! Bu ise iman\u0131n en zay\u0131f\u0131d\u0131r!\u201dMüslim 49/78Huzeyfe bin el-Yeman
(Radiyallahu Anh) \u015föyle dedi:Nebi (Sallallahu Aleyhi ve
Sellem) \u015föyle buyurdu:\u201cNefsim elinde olan Allah\u2019a
yemin ederim ki, ya iyili\u011fi emreder ve kötülü\u011fü yasaklars\u0131n\u0131z! Ya da Allah
Kendi indinden bir azap gönderir ki, sonra o azab\u0131 kald\u0131rmas\u0131 için Allah\u2019a dua
edersiniz de size icabet olunmaz!..\u201dAhmed 5/388, Tirmizi 2259,
Begavi 4154, Albânî Sahihu\u2019l-Cami 7070Selman
(Radiyallahu Anh) \u015föyle dedi:Rasulullah (Sallallahu Aleyhi
ve Sellem) \u015föyle buyurdu:\u201cYa\u015fayanlar\u0131n amelinden üç
tanesi ölülerin lehine ecir olarak devam eder:1) Arkas\u0131ndan kendisine dua
eden salih bir nesil b\u0131rakan kimse. Onlar\u0131n duas\u0131 o kimseye ecir olarak
yaz\u0131l\u0131r.2) Faydas\u0131 devaml\u0131 olan bir
sadaka yapan kimse. Bu \u015fahs\u0131n sadakas\u0131 onun faydas\u0131 devam etti\u011fi müddetçe
ölümünden sonra kendisine ecir olarak yaz\u0131lmaya devam eder.3) \u0130lim ö\u011freten kimsenin ecri
de o ilimle amel edildi\u011fi sürece amel edenlerin ecrinden bir \u015fey
noksanla\u015fmaks\u0131z\u0131n o kimseye yaz\u0131lmaya devam eder.\u201dTabarani Mucemu\u2019l-Kebir 6181,
Albânî Sahihu\u2019l-Cami 888Rasulullah (Sallallahu Aleyhi
ve Sellem) \u015föyle buyurdu:\u201cKendi nefsini unutarak
insanlara hay\u0131r ö\u011freten âlimin örne\u011fi, insanlar\u0131 ayd\u0131nlatmak için yanan kandil
gibidir.\u201dTabarani Mucemu\u2019l-Kebir 1681,
Albânî Sahihu\u2019l-Cami 5837\u0130\u015fte bu Ayetler ve Sahih
Hadisler \u0131\u015f\u0131\u011f\u0131nda \u201cGAYEM\u0130Z\u201d insanlara iyili\u011fi emredip, kötülükten men etmektir!
Birde öldükten sonra amel defterimizin kapanmamas\u0131n\u0131 istiyorsak, insanlara ilim
ö\u011fretmemiz gerekir. Bununla beraber insanlara iyili\u011fi emredip kötülü\u011fü yasaklad\u0131\u011f\u0131m\u0131z
halde kendimiz bunlar\u0131 yapmazsak a\u015fa\u011f\u0131daki Sahih Hadisin muhatab\u0131 oluruz ki;
bundan da Allah\u2019a s\u0131\u011f\u0131n\u0131r\u0131z.Rasulullah
(Sallallahu Aleyhi ve Sellem) \u015föyle buyurdu:\u201cK\u0131yamet günü bir adam
getirilir ve ate\u015fin içine at\u0131l\u0131r! Ate\u015fin içinde ba\u011f\u0131rsaklar\u0131 d\u0131\u015far\u0131ya dökülür.
Bu sebeple o kimse ba\u011f\u0131rsaklar\u0131n\u0131n etraf\u0131nda e\u015fe\u011fin de\u011firmen etraf\u0131nda döndü\u011fü
gibi döner.Bunun üzerine ate\u015f ahalisi
onun etraf\u0131na toplan\u0131rlar ve:\u2212Ey falan! Senin bu halin
nedir? sana ne oldu? derler. Sen bize iyili\u011fi emreder ve kötülü\u011fü yasaklar
de\u011fil miydin? derler.O kimse:\u2212Evet, ben size iyili\u011fi
emrederdim ancak onu kendim yapmazd\u0131m! Ben size kötülü\u011fü yasaklard\u0131m ve onu
kendim yapard\u0131m! diye kar\u015f\u0131l\u0131k verir.\u201dAhmed 21843, Buhari 3065,
Müslim 2989/51, Albânî Sahihu\u2019l-Cami 8022\u0633\u064f\u0628\u0652\u062d\u0627\u064e\u0646\u064e\u0643\u064e \u0627\u0644\u0644\u0651\u064e\u0647\u064f\u0645\u0651\u064e \u0648\u064e\u0628\u0650\u062d\u064e\u0645\u0652\u062f\u0650\u0643\u064e\u060c \u0623\u064e\u0634\u0652\u0647\u064e\u062f\u064f
\u0623\u064e\u0646\u0652 \u0644\u0627\u064e \u0625\u0650\u0644\u0647\u064e \u0625\u0650\u0644\u0627\u0651\u064e \u0623\u064e\u0646\u0652\u062a\u064e\u060c \u0623\u064e\u0633\u0652\u062a\u064e\u063a\u0652\u0641\u0650\u0631\u064f\u0643\u064e \u0648\u064e\u0623\u064e\u062a\u064f\u0648\u0628\u064f \u0625\u0650\u0644\u064e\u064a\u0652\u0643\u064eKarde\u015fim olu\u015fturdu\u011fum
guruplara sizi eklemeye izin verir misiniz?Yay\u0131nlad\u0131\u011f\u0131m tüm yay\u0131nlar
Allah için vak\u0131ft\u0131r, ücretsizdir. Sadece Dualar\u0131n\u0131z\u0131 Bekliyorum

Free picture 274 Se\u00e7me Ayetler Halis Atilla 24 Haziran 2016 integrated with the OffiDocs web apps


Ad