Ad

EnglishFrenchSpanish

Free editor online | DOC > | XLS > | PPT >


OffiDocs favicon

Atat\u00fcrk\u00fcn \u0130zmir K\u0131z Lisesini Ziyareti

Free download Atat\u00fcrk\u00fcn \u0130zmir K\u0131z Lisesini Ziyareti (1 \u015eubat 1931) free photo or picture to be edited with GIMP online image editor

Ad


TAGS

Download or edit the free picture Atat\u00fcrk\u00fcn \u0130zmir K\u0131z Lisesini Ziyareti (1 \u015eubat 1931) for GIMP online editor. It is an image that is valid for other graphic or photo editors in OffiDocs such as Inkscape online and OpenOffice Draw online or LibreOffice online by OffiDocs.

Kemal Atatürk (alternatif olarak Kamâl Atatürk, 1934'e kadar Mustafa Kemal Pa\u015fa, yayg\u0131n olarak Mustafa Kemal Atatürk; 1881 - 10 Kas\u0131m 1938), Türk asker, devlet adam\u0131 ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu.

Birinci Dünya Sava\u015f\u0131 s\u0131ras\u0131nda Osmanl\u0131 ordusuna hizmet eden Atatürk; Eanakkale Cephesi'nde miralayl\u0131\u011fa, Sina ve Filistin Cephesi'nde ise Y\u0131ld\u0131r\u0131m Ordular\u0131 komutanl\u0131\u011f\u0131na atand\u0131. Sava\u015f\u0131n sonunda Osmanl\u0131 \u0130mparatorlu\u011fu'nun yenilgisini takiben Kurtulu\u015f Sava\u015f\u0131 ile simgelenen Türk Ulusal Hareketi'ne önderlik etti. Türk Kurtulu\u015f Sava\u015f\u0131 sürecinde Ankara Hükûmeti'ni kurdu, Türk Ordular\u0131 Ba\u015fkomutan\u0131 olarak Sakarya Meydan Muharebesi'ndeki ba\u015far\u0131s\u0131ndan dolay\u0131 19 Eylül 1921 tarihinde "Gazi" unvan\u0131n\u0131 ald\u0131 ve mare\u015falli\u011fe yükseldi, askerî ve siyasi eylemleriyle \u0130tilaf Devletleri ve onlar\u0131n i\u015fbirlikçilerine kar\u015f\u0131 zafer kazand\u0131. Sava\u015f\u0131n ard\u0131ndan Cumhuriyet Halk Partisi'ni Halk F\u0131rkas\u0131 ad\u0131yla kurdu ve ilk genel ba\u015fkan\u0131 oldu. 29 Ekim 1923'te cumhuriyetin ilan\u0131n\u0131n akabinde cumhurba\u015fkan\u0131 seçildi. 1938'deki ölümüne dek dört dönem bu görevi yürüterek Türkiye'de en uzun süre cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 yapm\u0131\u015f ki\u015fi oldu.

Atatürk modern, ilerici ve laik bir ulus devlet ihdas etmek için politik, ekonomik ve kültürel alanlarda sekülarist ve milliyetçi karakterde reformlar gerçekle\u015ftirmi\u015ftir: Yabanc\u0131lara tan\u0131nan ekonomik imtiyazlar kald\u0131r\u0131ld\u0131 ve onlara ait üretim araçlar\u0131 ve demiryollar\u0131 millîle\u015ftirildi. Tevhîd-i Tedrîsât Kanunu ile e\u011fitim Türk hükûmetinin denetimine girdi. Seküler ve bilimsel e\u011fitim esas al\u0131nd\u0131. Binlerce yeni okul in\u015fa edildi. \u0130lkö\u011fretim ücretsiz ve zorunlu hale getirildi. Yabanc\u0131 okullar devlet denetimine al\u0131nd\u0131. Köylülerin s\u0131rt\u0131na yüklenen a\u011f\u0131r vergiler azalt\u0131ld\u0131. Erkeklerin serpu\u015flar\u0131nda ve k\u0131yafetlerinde de\u011fi\u015fiklikler yap\u0131ld\u0131. Takvim, saat ve ölçülerde de\u011fi\u015fikliklere gidildi. Mecelle kald\u0131r\u0131larak yerine seküler Türk Kanunu Medenisi yürürlü\u011fe konuldu. Kad\u0131nlar\u0131n sivil ve politik haklar\u0131 pek çok Bat\u0131 ülkesinden önce tan\u0131nd\u0131. Eok e\u015flilik yasakland\u0131. Kad\u0131nlar\u0131n \u015fahitli\u011fi ve miras hakk\u0131 erkeklerinkiyle e\u015fit hale getirildi. Benzer \u015fekilde, dünyan\u0131n ço\u011fu ülkesinden önce olarak Türkiye'de kad\u0131nlar\u0131n ilkin yerel seçimlerde (1930), sonra genel seçimlerde (1934) seçme ve seçilme hakk\u0131 tan\u0131nd\u0131. Ceza ve borçlar hukukunda seküler yasalar yürürlü\u011fe konuldu. Sanayi Te\u015fvik Kanunu kabul edildi. Toprak Reformu için çabaland\u0131. Arap harfleri temelli Osmanl\u0131 alfabesinin yerine Latin harfleri temelli yeni Türk alfabesi kabul edildi. Halk\u0131 okuryazar k\u0131lmak için e\u011fitim seferberli\u011fi ba\u015flat\u0131ld\u0131. Universite Reformu gerçekle\u015ftirildi. Birinci Be\u015f Y\u0131ll\u0131k Sanayi Plan\u0131 yürürlü\u011fe konuldu. S\u0131n\u0131f ve statü fark\u0131 gözeten lâkap ve unvanlar kald\u0131r\u0131ld\u0131 ve soyadlar\u0131 yürürlü\u011fe konuldu. Homojen ve birle\u015fmi\u015f bir ulus yarat\u0131lmas\u0131 için Türkle\u015ftirme politikas\u0131 yürütüldü.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollar\u0131, Türk Hava Yollar\u0131, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlü\u011fü, H\u0131fz\u0131ss\u0131hha Enstitüsü, Türkku\u015fu, Sümerbank, Etibank, Türk Tarih Kurumu, Türk Dil Kurumu ve daha birçok kamu kurumu Atatürk taraf\u0131ndan veya Atatürk'ün deste\u011fiyle kuruldu. Millî tar\u0131m, tekstil, makine, uçak ve otomobil endüstrilerinin geli\u015fimini destekledi. Tüm bunlara ra\u011fmen Atatürk'ün hedefleri ile ülkenin sosyo-politik yap\u0131s\u0131 aras\u0131ndaki uçurum kapanmad\u0131.

Free picture Atat\u00fcrk\u00fcn \u0130zmir K\u0131z Lisesini Ziyareti (1 \u015eubat 1931) integrated with the OffiDocs web apps


Free Images

Use Office Templates

Ad