Ad

Angielskifrancuskihiszpański

Darmowy edytor online | DOC > | XLS > | PPT >


Ulubiona usługa OffiDocs

Regulamin

WARUNKI USŁUG OFFIDOCS

 

Wstęp.

Niniejsze Warunki i postanowienia zawarte w niniejszej witrynie internetowej OffiDocs regulują korzystanie z tej witryny internetowej, w tym wszystkich stron w tej witrynie (łącznie określanych poniżej jako „Witryna”). Niniejsze Warunki mają zastosowanie w pełnej mocy i skutku do korzystania z tej Witryny, a korzystając z tej Witryny, wyraźnie akceptujesz wszystkie warunki zawarte w niniejszym dokumencie w całości. Nie możesz korzystać z tej Witryny, jeśli masz jakiekolwiek zastrzeżenia do któregokolwiek z niniejszych Standardowych warunków korzystania z Witryny.

 

Prawa własności intelektualnej.

Poza treściami, które posiadasz, a które być może zdecydowałeś się umieścić w tej Witrynie, zgodnie z niniejszymi Warunkami, OffiDocs i/lub jej licencjodawcy są właścicielami wszelkich praw do własności intelektualnej i materiałów zawartych w tej Witrynie, a wszelkie takie prawa są zastrzeżone.

Użytkownikowi udzielana jest jedynie ograniczona licencja, z zastrzeżeniem ograniczeń przewidzianych w niniejszych Warunkach, w celu przeglądania materiałów zawartych w tej Witrynie.

 

Ograniczenia

Jesteś wyraźnie i zdecydowanie ograniczony od wszystkich poniższych:

  • korzystanie z tej Witryny w jakikolwiek sposób, który jest lub może być szkodliwy dla tej Witryny;
  • korzystanie z tej Witryny w jakikolwiek sposób, który wpływa na dostęp użytkownika do tej Witryny;
  • korzystanie z tej Witryny niezgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami lub w sposób, który powoduje lub może spowodować szkodę dla Witryny lub dla jakiejkolwiek osoby lub podmiotu gospodarczego;
  • angażowanie się w eksplorację danych, zbieranie danych, ekstrakcję danych lub inne podobne działania związane z niniejszą witryną internetową lub podczas korzystania z tej witryny;
  • Każdy identyfikator użytkownika i hasło, które możesz mieć do tej Witryny, są poufne i musisz zachować poufność takich informacji.

Twoja treść.

Treści, których użyłeś w OffiDocs, muszą być Twoją własnością i nie mogą naruszać praw osób trzecich. OffiDocs zastrzega sobie prawo do usunięcia dowolnej Treści Użytkownika z tej Witryny w dowolnym momencie iz dowolnego powodu, bez powiadomienia.

Brak gwarancji.

Niniejsza Witryna jest dostarczana „tak jak jest”, ze wszystkimi błędami, a OffiDocs nie składa żadnych wyraźnych ani dorozumianych oświadczeń ani gwarancji jakiegokolwiek rodzaju związanych z niniejszą Witryną lub materiałami zawartymi na tej Witrynie. Ponadto żadne informacje zawarte w tej Witrynie nie mogą być interpretowane jako udzielanie konsultacji lub porad.

Ograniczenie odpowiedzialności.

W żadnym wypadku firma OffiDocs ani żaden z jej członków kierownictwa, dyrektorów i pracowników nie ponosi odpowiedzialności wobec użytkownika za jakiekolwiek skutki lub w jakikolwiek sposób związane z korzystaniem z tej Witryny, niezależnie od tego, czy taka odpowiedzialność wynika z umowy, czynu niedozwolonego czy z innego tytułu, a OffiDocs, w tym jej funkcjonariusze, dyrektorzy i pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za jakąkolwiek pośrednią, wynikową lub szczególną odpowiedzialność wynikającą z lub w jakikolwiek sposób związaną z korzystaniem z tej Witryny.

Odszkodowanie.

Niniejszym zwalniasz OffiDocs w najszerszym zakresie z wszelkich zobowiązań, kosztów, żądań, przyczyn powództwa, szkód i wydatków (w tym uzasadnionych honorariów adwokackich) wynikających lub w jakikolwiek sposób związanych z naruszeniem przez Ciebie któregokolwiek z postanowień niniejszych Warunków.

Rozłączność.

Jeśli którekolwiek postanowienie niniejszych Warunków zostanie uznane za niewykonalne lub nieważne na mocy jakiegokolwiek obowiązującego prawa, taka niewykonalność lub nieważność nie sprawi, że Warunki te staną się niewykonalne lub nieważne jako całość, a postanowienia te zostaną usunięte bez wpływu na pozostałe postanowienia niniejszej Umowy.

Odmiana warunków.

OffiDocs może zmieniać niniejsze Warunki w dowolnym momencie, kiedy uzna to za stosowne, a korzystając z tej Witryny oczekuje się od Ciebie regularnego przeglądania tych Warunków, aby upewnić się, że rozumiesz wszystkie warunki regulujące korzystanie z tej Witryny.

Zadanie.

OffiDocs może dokonywać cesji, przenosić i podzlecać swoje prawa i/lub obowiązki wynikające z niniejszych Warunków bez żadnego powiadomienia lub wymaganej zgody. Nie możesz jednak cedować, przenosić ani zlecać podwykonawstwa jakichkolwiek swoich praw i/lub obowiązków wynikających z niniejszych Warunków.

Całość porozumienia.

Niniejsze Warunki, w tym wszelkie informacje prawne i zastrzeżenia zawarte w tej Witrynie, stanowią całość umowy między OffiDocs a użytkownikiem w odniesieniu do korzystania z tej Witryny i zastępują wszystkie wcześniejsze umowy i porozumienia w tym zakresie.

 


run Chrome Extensions

Ad